Interpelacja nr 19659

TREŚĆ INTERPELACJI nr 19659
DO MINISTRA INFRASTRUKTURY
W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEJAZDY AUTOSTRADAMI
ZGŁASZAJĄCY: PAWEŁ SZRAMKA
DATA WPŁYWU: 10-02-2018

Niniejszą interpelację kieruję na prośbę środowiska kierowców w związku z kolejnymi podwyżkami opłat za przejazdy autostradami w Polsce.

Kierowcy pragną zwrócić uwagę przede wszystkim na wysokość opłat, które pobiera się od zestawów pojazd + przyczepa za przejazd płatnymi odcinkami autostrady. Zarządcy autostrad ustalają kategorie pojazdów i opłaty z tym związane na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą. Samą wysokość opłaty zarządcy autostrad ustalają zupełnie dowolnie, co powoduje ogromne różnice na poszczególnych odcinkach autostrad zarządzanych przez różne podmioty. A przecież oferują identyczną usługę, tj. przejazd autostradą. Według kierowców na maksymalne stawki opłaty autostradowej powinno mieć wpływ państwo. Można sobie przecież wyobrazić, że zarządca w imię jakichś interesów ustali bardzo wysoką opłatę za kilometr, paraliżując w ten sposób transport drogowy w kraju.

Biorąc zaś pod uwagę jedynie ilość osi pojazdu, dochodzi do absurdalnych sytuacji. W skrajnym przypadku powoduje pobieranie takiej samej opłaty od ciężarówki z naczepą i za zwykły samochód z przyczepką N-250. Różnica w masie ww. zestawów jest jednak gigantyczna, podobnie jak zużycie nawierzchni przez te pojazdy. Nie ma to jednak odniesienia w cenniku. Kierowcy uważają, że należy zmienić ww. rozporządzenie i ustalić opłaty wg DMC pojazdu lub zestawu pojazdów. Na autostradach zarządzanych przez GDDKiA pobiera się opłaty wg DMC. Nie powoduje to żadnych utrudnień w drożności punktu poboru opłat. Zdecydowana większość kierowców jest uczciwa i opłatę reguluje zgodnie ze stanem faktycznym. Jeżeli natomiast trafiłby się ktoś nieuczciwy, to nie oznacza, że należy prewencyjnie karać wszystkich pozostałych użytkowników dróg. Poza tym są przecież służby (np. Policja), które mogą karać nieuczciwych kierowców. Może warto zastanowić się nad rozwiązaniem obowiązującym m.in. w Czechach i Austrii, gdzie bierze się pod uwagę tylko DMC pojazdu ciągnącego zestaw?

W związku z powyższym:
Czy ministerstwo podejmie się rozwiązania ww. problemów?


TREŚĆ ODPOWIEDZI NA INTERPELACJĘ
W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEJAZDY AUTOSTRADAMI
AUTOR: PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY MAREK CHODKIEWICZ
DATA: 23-03-2018

Szanowny Panie Marszałku,

zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r.o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, za przejazd autostradą pobierane są opłaty.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której autostrada nie została przystosowana do poboru opłat lub nie jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych.

Polskie uwarunkowania w zakresie autostrad płatnych dzielą je na drogi, zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie strona publiczna co do zasady ma dowolność decydowania o systemie poboru opłat, oraz drogi zarządzane przez koncesjonariuszy – prywatne spółki decydujące o metodzie oraz wysokości poboru opłat na swoich odcinkach na mocy zawartych umów.

W przypadku odcinków autostrad zarządzanych przez spółki koncesyjne, wszelkie jednostronne decyzje Ministra związane z wprowadzeniem np. określonego taryfikatora wiązałyby się z istotnymi kosztami po stronie publicznej. Stanowiłoby to uszczuplenie puli środków przeznaczonych na finansowanie budowy i modernizacji dróg krajowych w Polsce, a tym samym opóźnienie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023(25).

Z wyrazami szacunku
Marek Chodkiewicz
Podsekretarz Stanu